Saturday, March 6, 2010

URI NG ANTING – ANTING:

LIBRETO – may “curse” sumpa, maaring malaki o maliit, at ang hugis ay kuwadrado, may bilog, may trianggulo at may pahabang aklat.

INSIGNIAS - kapirasong telang may sagradong nakasulat may ibat-iba ring hugis.

TALISMAN – may drawing na ibat – ibang hugis maaring nasa kahoy, metal na dinadala o tinatatak sa bato o sa bahay.

AMULET – mga medalla itong may nakasulat na mga letra at Gnosticong simbulo.

SCAPULAR – anting ng mga reliheyosa/relihiyoso ng simbahan na denedivosionan nila, ito’y kung anong santo o santa ang ibig nilang devosionan.

MUTYA – maaring bato, metal o buto maging kahoy na may extra ordinariong kalidad at nakuha sa kakatwang paraan at ito’y pambihira, maging ang antingong pera ay mutya na, charm sa ibang katawagan, ang wand maging bato, kahoy metal ay isang uri ng mutya.

AKLAT NG MGA ORASYON:

ENCANTO DE DIOS – Kaballistic, Tigalpo

FLOS SANCTURUMOrasyon sa Kalikasan

TRONCU DEL MUNDO – Pinagmulan ng mundo, Orasyon ng mga Propeta, Orasyon ng Infinito Dios.

TESTAMENTO NI ADAN – Kasaysayan ng Simgahan at lahi ni Adan, mga lihim na pangalan.

BOOK OF MOSES 6,7,8,9 – Karunungan sa TREASURE, Conjuration (conjuring of elementals)

MARTYR OF GOLGOTHA – Lihim na kasaysayan ni Jesus at ng mga Biblical characters ng Bagong Tipan.

CLAVICULA SOLOMONIS – Key of Solomon, Seal of Solomon, Magical Rites, Charms and Talismans.

1 comment: